ПЪРВИ СТЪПКИ – НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

1. Нотариален акт (копие) – първото и най-важното условие за започване на строеж е уреждането на собствеността на имота.

2. Скица за недвижим имот – извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място с границите на поземления имот и посочената негова площ. Тя се изважда от от действащ регулационен и кадастрален план.Услугата се извършва от АГКК или от районната администрация и отнема от 3 до 30 дни в зависимост от вида й /oбикновена,експресна, бърза/. Скицата важи 6 месеца. Необходими документи за изваждането й са:

 • заявление по образец
 • копие от документ за собственост
 • удостоверение за наследници / ако е необходимо/

3. Виза за проектиране / скица на недвижим имот с указан начин на застрояване/– визата е необходима за започване на проектирането (съпоставка дали избраният типов проект трябва да претърпи промени спрямо вашият терен) и за получаване на изходни данни от Електроразпределение, Водоснабдяване и Канализация и др. На нея са нанесени съществуващите сгради постройки в поземления имот и в съседните му имоти, и

са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико – икономическите показатели, които трябва да се спазват – плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и допустимата височина на сградата. Услугата се извършва от районната администрация и отнема от 3 до 30 дни в зависимост от вида услуга /обикновена, бърза, експресна/. Важи за 6 месеца.

4. Предварителен договор с електроразпределителното дружество- сключва се предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • скица с виза за проектиране на обекта или одобрен от съответната община ПУП и заповед, че е влязъл в сила;
 • документ, удостоверяващ собствеността или правата на владеене на имота;

5. Предварителен договор с ВиК дружество-сключва се предварителен договор за присъединяване на обекта към водоснабдителната и канализацинна мрежи. Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • виза за проектиране с нанесен подземен кадастър / ако има такъв/;
 • нотариален акт за собственост;

6. Геодезическо заснемане на парцела- служи за основа на проектирането на сградата. Геодезическото заснемане се извършва на мястото на парцела и е необходима скица на имота.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО:

 • скица
 • виза
 • договори с експлоатационните дружества – газ, телефон, ВиК, електроразпределение и други.

Събраните документи се окомплектоват заедно с доклад за съответствие в районна администрация за издаване на разрешение за строеж.

Ако проектите отговарят на всички изисквания за района се заплаща държавна такса за разрешение за строеж в зависимост от зоната в която попада парцела от 6 до 20 лв/кв.м.

Типовите проекти който предлагаме на вашето внимание съдържат следните части:

Част Архитектура /АС/
Част Строителни конструкции /СК/
Част Водоснабдяване и канализация /ВиК/
Част Електроснабдяване и електрообзавеждане /ЕЛ/
Част Отопление, вентилация и климатизация /ОВК/
Част План за безопасност и здраве /ПБЗ/
Част Пожарна безопасност
Част Вертикална планировка
Доклад за топлотехническа ефективност
Оценка на доклада за топлотехническа ефективност
Както изготвянето така и документалните процедури по приемането и удобрението им остават наш ангажимент.

Контакти | Еднофамилни къщи - Строителство къщи-Вили-Имоти | Copyright © 2011 - СЕО